Ons Privacybeleid

Dit “Privacybeleid” is van toepassing op uw gebruik van onze site www.Space Hotel.nl, en elke andere van onze sites waarop een kopie hiervan beschikbaar is (waaronder de mobiele en online versies van onze site), inclusief zulke interactieve features, widgets, applicaties, content of downloads die wij bezitten en beschikbaar stellen in verband met de(ze) site(s) (tezamen, de "Dienst") onafhankelijk van hoe u zich hier toegang tot verschaft of de wijze waarop u ze gebruikt, via personal computers, mobiel apparaten of dan wel anderszins. Het is echter niet van toepassing op gegevens die wij ontvangen van derden, behalve in die mate waarin wij dergelijke gegevens combineren met Klantgegevens (hieronder gedefinieerd) die wij zelf hebben verzameld onder dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op onze offline activiteiten met betrekking tot het verzamelen van gegevens of activiteiten die anderszins buiten het bereik van onze Dienst vallen (tenzij hierna anders is aangegeven).

1. Verantwoordelijke

Space Hotel Corporation Oy.2. Naam van het register

Space Hotel NL/BE Customer Database

3. Doeleinden voor de gegevensverwerking en het gebruik van het register

- Het beheren en onderhouden van de klantrelatie met onze klanten en het verschaffen van de Dienst.

- Indien de klant hiervoor toestemming heeft verleend: het versturen van nieuwsbrieven en andere informatie (zoals marketing informatie) over Space Hotel en andere producten.

- Ter beveiliging van Space Hotel en om andere beveiligingsdoeleinden, bijvoorbeeld het onderzoeken van fraude en andere misdrijven en het helpen van de politie bij onderzoeken.

- Het plannen en ontwikkelen van de bedrijfsactiviteiten van de Verantwoordelijke met behulp van diverse onderzoeksmethodes.

- Het aanbieden van content en het adverteren, zowel op directe wijze als via onze groepsmaatschappijen, dochterondernemingen en relaties met derden.

4. Inhoud van het register

* Klantgegevens

- Email adres dat door de klant is opgegeven bij de registratie

- IP adres en andere persistenet identifiers ("Device Identifiers")

- Geboortedatum zoals opgegeven door de klant bij de registratie.

- Telefoon-/mobiel nummer als de klant dit heeft opgegeven bij de registratie, aankopen heeft gedaan met deze (mobiele) telefoon of die informatie op een andere manier heeft verstrekt.

- Het identificatienummer van een Third-Party Site of App profiel en de profielgegevens die daar verband mee houden, die vaststelt of een klant zich registreert middels een Third-Party Site of App login (bijvoorbeeld Facebook of Twitter). De profielgegevens kunnen onder meer uw naam, profielfoto, geslacht, klant ID, e-mail adres, uw land, uw taal,uw tijdzone, de organisaties en links op uw profielpagina, de namen en profielfoto's van uw vrienden op sociale netwerk sites en andere informatie die u in uw sociale netwerk site profiel heeft opgenomen.

* Gebruiksgegevens (informatie over transacties en aankopen, access logs en moderation acties)

* Chat log. Met toestemming van de klant kunnen wij chatgegevens opslaan voor veiligheidsredenen en om toezicht te houden.

* Bijdragen. Content en andere gegevens die u aan ons heeft verschaft.

* Locatiegegevens

Voor zoverdiensten aan u een dienst ter beschikking stelt die u locatie vastleggen en u gebruik maakt van dergelijke diensten, maguw locatiegegevens verzamelen en verwerken om locatie gerelateerde diensten en advertenties aan te bieden. Zo kunnen Space Hotel vrienden die bij uw locatie in de buurt zijn bijvoorbeeld informatie krijgen over uw locatie of u kunt vriendschapssuggesties krijgen over Space Hotel klanten die bij uw locatie in de buurt zijn.

kan diverse technologieën gebruiken om uw locatie vast te stellen, zoals GPS, Wi-Fi of andere netwerk gerelateerde informatie zoals het IP adres. Uw GPS geolocatie wordt niet gebruikt zonder uw toestemming. Met uitzondering van partners vandie locatie gerelateerde onderdelen van de diensten aanbieden, zaluw GPS geolocatie niet delen met derden zonder uw toestemming. In die mate waarinuw GPS geolocatie bekend maakt aan derden in overeenstemming met dit Privacybeleid, wordt dit anoniem gedaan.

5. Gebruikelijke bronnen van informatie

Gegevens worden verzameld middels de interactie met klanten, waaronder:

- Het invullen van online formulieren (waaronder het registratieformulier);

- Deelname aan wedstrijden en enquêtes;

- Aanmelding voor bepaalde nieuwsbrieven en enhanced services;

- Het plaatsen van berichten op de message boards en chat diensten;

- Tracking Technologieën (hieronder gedefinieerd) zoals cookies en web beacons.

6. Gebruikelijke bestemmingen van vrijgegeven informatie en de doorgifte van gegevens aan landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte

De Verantwoordelijke geeft normaal gesproken geen gegevens vrij aan derden, behalve aan onze groepsmaatschappijen en aan derden die diensten voor ons verzorgen (zoals site development, operations en moderation). De Verantwoordelijke kan uw persoonsgegevens opslaan en/of overdragen aan zijn groepsmaatschappijen en partners binnen en buiten EU/EEA lidstaten in overeenstemming met e3 dwingende wetgeving en dit Privacybeleid. Onverminderd het voorgaande kunnen de gegevens worden vrijgegeven aan politie en andere autoriteiten als de wet dit vereist en toestaat. Gegevens kunnen ook worden vrijgegeven voor marketing- en onderzoeksdoeleinden indien de klant hier toestemming voor heeft gegeven. Ook kunnen de gegevens worden vrij gegeven aan financiële instellingen, autoriteiten en onze betalingspartners in specifieke gevallen waarin fraude wordt onderzocht en aan onze betalingspartners als onderdeel van het normale betalingsproces en risico management. Daarnaast mogen de gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen deGroep.

7. De principes met betrekking tot de beveiliging van het gegevensbestand/register

Toegang tot de gegevens is voorbehouden aan 's werknemers, indien hun werkzaamheden ditvereisen. De toegang wordt gecontroleerd middels individuele dooruitgegeven certificaten en gebruikersnamen/wachtwoorden. Alle toegang en gebruik wordt vastgelegd.

8. Inzage in, actualiseren en corrigeren van uw informatie

Na de registratie kunt u bepaalde informatie die u aan ons verschaft heeft herzien en aanpassen. Om er zeker van te zijn dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft heeft accuraat, compleet en actueel is, vertrouwen wij op u om ons te voorzien van updates en ons te informeren over fouten. Dit kunt u doen door ons een getekend verzoek te sturen.

9. Bewaring van gegevens

We bewaren de verzamelde gegevens slechts zolang het nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze verzameld zijn en voor een bepaalde tijd daarna zoals dit vereist is door de wet. Daarna zullen we alle bovengenoemde gegevens die in ons bezit zijn binnen een bepaalde termijn worden verwijderd.

10. Het gebruik van cookies, web beacons en andere technologieën

Wij kunnen gebruik maken van een verscheidenheid aan reeds bestaande en later te ontwikkelen methodes en technologieën, zoals "cookies", die automatisch (of passief) bepaalde informatie verzamelen en/of opslaan wanneer u de Dienst bezoekt, of interactie heeft met de Dienst ("Tracking technologieën"), welke technologieën op uw computer of apparaat gedownload kunnen worden en die instellingen op uw computer of apparaat kunnen plaatsen of aanpassen. Een "cookie" is een kleine tekstregel die wordt opgeslagen bij uw Web browser. Wij gebruiken cookies om gegevens bij te houden en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Wij gebruiken cookies ook om content aan u te verschaffen (waaronder advertenties van derden) die aansluit bij uw interesses. Uw browser heeft mogelijkheden om cookies te accepteren, te weigeren of om een melding te sturen wanneer een cookie wordt gebruikt. Het is echter mogelijk dat de Website niet volledig functioneert indien u het gebruik van cookies weigert. U kunt de cookies ook van uw computer wissen na iedere browser sessie. Over het algemeen slaan we geen Klantgegevens, Gebruiksgegevens of Locatiegegevens op in cookies, maar we kunnen cookies koppelen aan elke vorm van informatie die we verzamelen. Met het accepteren van dit Privacybeleid accepteert u ons gebruik van cookies zoals hierboven omschreven.

Een "web beacon" is een van de technieken die gebruikt wordt om bij te houden wie, wanneer en vanaf welke computer een webpagina of email leest. Wij gebruiken ze om onze dienstverlening aan u te verbeteren. We kunnen web beacons gebruiken om bezoekers afkomstig van onze online en e-mail campagnes te herkennen en om het leesgedrag van onze klanten bij te houden om gezamenlijke trends en individueel gebruik te herkennen. We kunnen Klantgegevens linken aan de web beacons. Voor alle duidelijkheid: wij dragen geen via web beacons verzamelde gegevens over aan derden.

11. Informatie die derden over u kunnen verschaffen

Wij kunnen informatie ontvangen over u van uw vrienden en anderen die de Dienst gebruiken, bijvoorbeeld wanneer zij content bij ons aanbrengen of posten op de Dienst. Daarnaast kunnen wij, van tijd tot tijd, de informatie die wij rechtstreeks van u verzamelen aanvullen met gegevens van derden voor diverse doeleinden. Hieronder vallen het verbeteren van onze dienstverlening aan u, het aanpassen van onze content en advertenties aan u en het doen van voor u mogelijk interessante aanbiedingen. Voor zover wij informatie van die bronnen combineren met Klantgegevens die we verzamelen op de Dienst, zal deze behandeld worden als Klantgegevens en passen wij dit Privacybeleid toe op dergelijke gecombineerde informatie, tenzij wij anders hebben aangegeven. In andere gevallen zijn de verklaringen onder dit Privacybeleid niet van toepassing op informatie over u die wij van derden ontvangen.

12. Informatie die u verschaft over een derde

De Dienst kan een functionaliteit bevatten die bepaalde vormen van interactie tussen de Dienst en uw account op een Third-Party Site or App toestaat. Wij kunnen ook gebruik maken van derden om e-mails, tweets of Facebookberichten te faciliteren en we kunnen links verschaffen vanuit onze Dienst naar Third Party Sites (waaronder adverteerders). Hieronder valt ook het faciliteren van het verzenden van communicatie door u vanuit de Dienst of toegang tot content of locaties van derden. Het gebruik van deze functionaliteit kan betekenen dat de derde bepaalde informatie, zoals Klantgegevens, aan ons verschaft. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert bij de Dienst, kunt u de optie hebben om gebruik te maken van uw Facebook, Google of een andere account verschaft door een Third-Party Site of applicatie om het registratie en log-in of transactieproces op de Dienst te faciliteren. Als wij deze functionaliteit aanbieden en u kiest ervoor gebruik te maken van deze functionaliteit om toegang tot onze Dienst te verkrijgen dan kan deze Third-Party Site of applicatie Klantgegevens over u aan de Dienst versturen. Als dit het geval is, zullen we het behandelen als Klantgegevens onder dit Privacybeleid, aangezien de informatie verzameld is als het gevolg van uw toegang tot en interactie met de Dienst. De Dienst kan ook content bevatten die is aangedragen door een derde en dergelijke derden kunnen Gebruiksgegevens verzamelen en uw Device Identifier wanneer pagina's van de Dienst die content van derden bevatten aan u worden getoond. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden gegevens verzamelen en om gaan met privacy en zij kunnen hun eigen Tracking Technologies met u in verband brengen, onafhankelijk gegevens, waaronder Klantgegevens, over u vergaren, en ze kunnen wel of niet een eigen gepubliceerd privacybeleid hebben. Wij raden u aan om op te letten wanneer u onze Dienst verlaat of anderszins in contact komt met content of applicaties van derden en om het privacybeleid van de desbetreffende derde te bestuderen en om voorzichtig te zijn wanneer u te maken krijgt met derden.

13. Interactie met Third-Party Sites, Apps en Content

De Dienst kan een functionaliteit bevatten die bepaalde vormen van interactie tussen de Dienst en uw account op een Third-Party Site or App toestaat. Wij kunnen ook gebruik maken van derden om e-mails, tweets of Facebookberichten te faciliteren en we kunnen links verschaffen vanuit onze Dienst naar Third Party Sites (waaronder adverteerders). Hieronder valt ook het faciliteren van het verzenden vancommunicatie door u vanuit de Dienst of toegang tot content of locaties van derden. Het gebruik van deze functionaliteit kan betekenen dat de derde bepaalde informatie, zoals Klantgegevens, aan ons verschaft. Bijvoorbeeld, wanneer u zich registreert bij de Dienst, kunt u de optie hebben om gebruik te maken van uw Facebook, Google of een andere account verschaft door een Third-Party Site of applicatie om het registratie en log-in of transactieproces op de Dienst te faciliteren. Als wij deze functionaliteit aanbieden en u kiest ervoor gebruik te maken van deze functionaliteit om toegang tot onze Dienst te verkrijgen dan kan deze Third-Party Site of applicatie Klantgegevens over u aan de Dienst versturen. Als dit het geval is, zullen we het behandelen als Klantgegevens onder dit Privacybeleid, aangezien de informatie verzameld is als het gevolg van uw toegang tot en interactie met de Dienst. De Dienst kan ook content bevatten die is aangedragen door een derde en dergelijke derden kunnen Gebruiksgegevens verzamelen en uw Device Identifier wanneer pagina's van de Dienst die content van derden bevatten aan u worden getoond. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derden gegevens verzamelen en om gaan met privacy en zij kunnen hun eigen Tracking Technologies met u in verband brengen, onafhankelijk gegevens, waaronder Klantgegevens, over u vergaren, en ze kunnen wel of niet een eigen gepubliceerd privacybeleid hebben. Wij raden u aan om op te letten wanneer u onze Dienst verlaat of anderszins in contact komt met content of applicaties van derden en om het privacybeleid van de desbetreffende derde te bestuderen en om voorzichtig te zijn wanneer u te maken krijgt met derden.

14. Wijzigingen van het Privacybeleid

Wij blijven dit Privacybeleid evalueren om te zorgen dat het in overeenstemming blijft met de veranderende behoeften van consumenten, verbeterde technologieën en de nieuwe dienstverlening die wij ontwikkelen en wij kunnen het Privacybeleid in verband hiermee aanpassen. Wij behouden ons het rechtvoor om het Privacybeleid op ieder moment aan te passen, en raden u aan het regelmatig te herlezen. Wanneer het Privacybeleid wordt aangepast zullen we de "datum inwerkingtreding" die teruggevonden kan worden aan het begin van dit Privacybeleid, aanpassen.

Als wij aanzienlijke veranderingen aanbrengen in ons beleid op het gebied van privacy die een impact op u kunnen hebben, zullen wij u een minimail toesturen of posten we een ander bericht gedurende een periode van ten minste 30 dagen op onze Dienst over de veranderingen

Indien enige bepaling van dit Privacybeleid door een bevoegde rechtbank ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij geldig en afdwingbaar zal zijn.

Hebt u meer vragen? Een mail sturen naar de Helpdesk.